03 de novembre 2008

Troballa Arqueolòchica


Reproducció infogràfica de la troballa
realitzada per les últimes tècniques
de reproduqsió en la que ens podem fer
una idea de la falla machor de 1.309

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Quan les obres de rehabilitació i redescobriment de la Torre símbol fundasional del nostre poble, estaven a punt de finalitzar, s'ha produit una important troballa arqueolòchica de la que es tenia notisia pero que ningú podia certificar amb cap document. Esta important troballa consistix en un parell de contractes i esbosos de les falles de l'any de Nostre Senyor de 1.309. No aporta més dades al voltant de com es celebraven estes festes a l'Edat Michana, pero sí que es poden observar les clàsules dels contractes i els dibuixos de com serien els cadafals.

En el contracte de la falla infantil es parla d'un jove picapedrer del poble que esculpirà les estatues de la falla, recordem que en aquella época les falles es confeccionaven en cartó-pedra, que cobrarà per l'encàrrec a compte del consell monisipal 12.000 reals valensians sempre que l'Orde del Constipat aconseguira cobrar l'IBI (Impost ben imposat), o l'IAE (Impost de les Ànimes Eclesiàstiques) també coneguts globalment com a delme. El monument, com no podia ser d'una altra manera, narra escenes típiques del nostre poble.

En quant a la falla machor, donada la magna obra de que es tractava, foren contractats picapedrers del Cap i Casal dels que estaven treballant en l'obra de la Seu, a sou dels Churats de la Siutat e Regne i va consistir, segons els documents trobats, en un fidel reflexe de la societat de l'época, resaltant naturalment, els estaments reals, cavallerescs i eclesiàstics. Segon el contracte signat, els artesans de la pedra cobrarien, en les mateixes condisions que l'infantil, 40.000 reals valensians, dels que, això sí, apareix una clàusula escrita amb diferent caligrafia que la de l'escrivà del consell monisipal del nostre poble, possiblement dels propis artesans, perque diu exactament:

"d'este consell no hem vist,

al dia de hui esmentat,

ni una penyora de lo dit

siga real o inventat."

Precissament estos versos trobats al marche del contracte són els que han alçat més expectasió entre els investigaors, perque podrien ser l'oriche de la posterior tradisió de les explicasions de la falla, extrem que haurà de ser certificat per l'associasió custodia d'estes qüestions poemaries falleres com és Lo Rat Penchat.