13 de novembre 2008

Reserva De La Biosfera

Secció Local

Ganivet de premsa de l'Achuntament

Dins de la preocupasió constant d'este nou rèchim de govern de l'Achuntament de donar a conéixer el nom del nostre poble arreu del món i part de l'extrancher, tenim el plaer d'anunciar als nostres conciutadans i conciutadanes, que després de llargues i treballades chestions, hem rebut per part dels organismes interneisonals la qüalificasió del Clon del Ballaor com a reserva de la biosfera cosa que ens permetà dotar de la màxima proteqsió a la espèsie autòctona del Clotxinot del Barranc. El Clon del Ballaor és un indret que encara es conserva verche dins del Barranc de la Curteta que d'esta manera es convertix en un autèntic patrimoni natural de tota l'humanitat i part de l'extrancher.

Només han conegut la notisia, s'han desplaçat al lloc dels fets, l'Excelentíssima i el Rechidor de Mich Ambient i part de l'altre, per a saludar als entusiasmats clotxinots que no cabien en si de goich i satisfaqsió. Les màximes autoritats del monisipi han promés als presents que prompte acabaran les reformes i les obres de rehabilitació dels seus habitaches i que si es reproduixen com és natural en la seua espèsie, podran optar a noves reforestasions de proteqsió ofisial.